Berichten van Protestantse Gemeente

Buitendienst


Komt er ook een Kerstverhaal?
You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
Evangelisch Lutherse Kerk
Nieuws
Kerk pagina

Het schaaltje uit 1624
waar het as in gaat.
Aswoensdag is de eerste dag na het carnaval, het begin van de
vastenperiode. De vasten- of veertigdagentijd begint met een boeteviering
op Aswoensdag. De vastentijd duurt 40 dagen. Aswoensdag en Goede
Vrijdag zijn de enige twee officiële vastendagen. Op deze dagen wordt van de
mensen bezinning en soberheid of onthouding verwacht (geen snoep, geen
vlees of vis, geen alcohol). In deze tijd gaan de christenen zich voorbereiden
op het paasfeest. Alle Christenen kunnen naar de kerk gaan voor een
"Askruisje" te halen. Aswoensdag kreeg de naam ‘kruiskensdag’. Met as
wordt een kruisje op je voorhoofd gezet, om je te herinneren aan je roeping,
om te leven in navolging van Christus. In de veertig dagen voor Pasen
betekent dat: meegaan in de lijdensweg van Jezus, solidair zijn met de armen
en verdrukten in deze wereld. Dat kan door één of andere vorm van vasten.
As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid - stof zijt gij
en tot stof zult ge wederkeren. As is ook een teken van nieuw leven.
In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een reinigende kracht.
Ook het afbranden van de stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar. As werd op het hoofd van zondaars gestrooid;
as reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende
palmtakjes ( Palmzondag ) van de paasperiode van het voorgaande jaar. Als symbool betekent het dat de takjes
van jubel en vreugde verbrand moeten worden - door de dood heen gaan - om tot teken te worden van het kruis,
de dood en de verrijzenis. Witte donderdag is de donderdag voor Pasen. Op die dag wordt Het Laatste
Avondmaal herdacht. Op die avond zat Jezus meer dan 2000 jaar geleden met zijn 12 apostelen aan tafel.
Volgens het bijbelverhaal wist Jezus toen al dat hij vermoord zou worden. Die nacht werd Jezus verraden
door Judas, één van zijn leerlingen. Zo wisten de Romeinen (de vijanden van Jezus) waar Jezus zat en ze pakten hem op.
De dag na Witte Donderdag is Goede Vrijdag. Op deze dag herdenken christenen de kruisiging van Jezus.
Als mensen in die tijd werden opgepakt door Romeinen en ze moesten een straf krijgen werden ze vaak aan een kruis gehangen.
Meestal met touw, maar in het geval van Jezus (zo staat in de bijbel) werd hij vastgespijkerd (spijkers door zijn handen en voeten)
aan het kruis. Stille zaterdag is de zaterdag voor Pasen. Dan denkt men aan de tijd dat Christus dood lag in zijn graf.Uitleg van Maarten Luther De Roos
Het binnenste is een kruis, geheel in zwart;
het staat in een hart, dat zijn natuurlijke kleur heeft - om mijzelf steeds in
herinnering te brengen dat het
geloof in de gekruisigde ons zalig maakt.
Want wie van harte gelooft, wordt gerechtvaardigd.
Al is het een zwart kruis, dat doet afsterven en pijn moet doen, toch laat 't
dat hart zijn kleur behouden,
het verderft de natuur niet dat is, het maakt ons niet dood, maar behoudt
ons ten leven.
De rechtvaardige leeft immers door zijn geloof, maar alleen door zijn geloof in de gekruisigde.
Zulk een hart nu moet midden in een witte roos staan om aan te duiden dat het geloof vreugde, troost en vrede geeft, en ons zonder meer in een witte vreugdevolle roos zet.
Dit is een andere vreugde en vrede dan de wereld geeft, daarom moet de roos ook wit en niet rood zijn, s)
want wit is de kleur van de geesten en van alle engelen.
Zo'n roos staat in een hemelsblauw veld om duidelijk te maken dat we in de geest en in het geloof reeds nu deel hebben aan de komende hemelse vreugde: we zijn er reeds in, levende in de hoop, al is het nog niet openbaar.
En om dat blauwe veld een gouden ring, waarmee gezegd wordt dat die zaligheid in de hemel eeuwig duurt en geen einde heeft en zoveel kostelijker is dan alle aardse vreugde en genot, als het goud schoner en kostbaarder is dan alle andere metalen.
Maarten Luther 1530 (in een brief aan Justus JonaIn het jaar 1648 schonk de vrouw van Pieter Frederiksz Tainghof, de tweede zoon van Frederik Dirxen, de zilveren avondmaalsbeker.

Ook deze kandelaar uit 1779

Maarten Luther
is geboren op 10 November 1483, te Eisleben, in Duitsland.
Op een leeftijd van 18 jaar ging hij studeren op de universiteit in Erfurt.
Na vier jaar hard studeren wou Maarten stoppen. Hij had besloten om een monnik te worden. Zijn vrienden waren het er niet mee eens, niettemin besloot hij het klooster in te gaan om naar “vrede met God” te zoeken.
Na een paar jaar in het klooster te hebben gezeten en geen “vrede met God” te hebben gevonden, ging hij naar Wittenberg waar hij professor werd. Daar gaf hij godsdienst aan kinderen. Ondanks het lesgeven twijfelde hij toch nog aan zijn geloof.
Hij las en zocht heel veel in de Bijbel, totdat hij één stuk tegen kwam: “De rechtvaardige zal uit geloof leven”. Uit dit stuk kwam hij tot de conclusie dat de Kerk verkeerd was en hij besloot alles te zullen doen wat hij in zijn macht had om dit recht te zetten. Hij vond eindelijk “ vrede met God”.
Maarten kwam al gauw achter dat de priesters logen over een aantal dingen die helemaal niet in de Bijbel stonden, zoals de aflaat brieven, die in werkelijkheid nodig waren om de Sint- Pieter kerk te kunnen laten bouwen. Hij vond dat de mensen die een aflaat brief kochten geen strafvermindering hoefden te krijgen, want ‘Gods liefde kun je niet kopen’.
Zo luisterden veel mensen naar Maarten zodat de verkoop van de brieven steeds minder werd.
Op 31 oktober 1517,spijkerde hij een papier met 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg. De dingen die volgens hem verkeerd in de Kerk waren. Deze brief werd door het hele land gelezen. Dit veroorzaakte heel wat oproer, maar Maarten werd nog wel met rust gelaten.
noemd ‘Septemberbijbel’) en werd in 1522 gedrukt.
Maarten keerde echter terug naar Wittenberg, toen hij in 1522 de radicale krachten van de Reformatie, (de beeldenstormen) in de hand kreeg. Na een paar jaar (13 juni 1525) trouwde hij met Katharina van Bora en kreeg hij 6 kinderen.Copyright © 2005 by "B de Wit· All Rights reserved · E-Mail: madw@multiweb.nl