Welcome To Our Product- And Solution-World                                                                       Het schaaltje uit 1624
waar het  as in gaat.
                                                             
                                                               Aswoensdag is de eerste dag na het carnaval, het begin van de
                                                               vastenperiode.  De vasten- of veertigdagentijd begint met een boeteviering
                                                               op Aswoensdag.  De vastentijd duurt 40 dagen.   Aswoensdag en Goede
                                                               Vrijdag zijn de enige twee officiële vastendagen.  Op deze dagen wordt van de
                                                               mensen bezinning en soberheid of onthouding verwacht (geen snoep, geen
                                                               vlees of vis, geen alcohol).  In deze tijd gaan de christenen zich voorbereiden
                                                               op het paasfeest.   Alle Christenen kunnen naar de kerk gaan voor een
                                                               "Askruisje" te halen.  Aswoensdag kreeg de naam ‘kruiskensdag’.  Met as
                                                               wordt een kruisje op je voorhoofd gezet, om je te herinneren aan je roeping,
                                                               om te leven in navolging van Christus.   In de veertig dagen voor Pasen
                                                               betekent dat: meegaan in de lijdensweg van Jezus, solidair zijn met de armen
                                                               en verdrukten in deze wereld.  Dat kan door één of andere vorm van vasten.
                                                                As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid - stof zijt gij
                                                                en tot stof zult ge wederkeren.  As is ook een teken van nieuw leven.
In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een reinigende kracht. 
Ook het afbranden van de stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar.  As werd op het hoofd van zondaars gestrooid;
as reinigt en geeft kracht tot nieuw leven.   De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende
palmtakjes ( Palmzondag ) van de paasperiode van het voorgaande jaar.   Als symbool betekent het dat de takjes
van jubel en vreugde verbrand moeten worden - door de dood heen gaan - om tot teken te worden van het kruis,
de dood en de verrijzenis.   Witte donderdag is de donderdag voor Pasen.  Op die dag wordt Het Laatste
Avondmaal herdacht.  Op die avond zat Jezus meer dan 2000 jaar geleden met zijn 12 apostelen aan tafel. 
Volgens het bijbelverhaal wist Jezus toen al dat hij vermoord zou worden.  Die nacht werd Jezus verraden
door Judas, één van zijn leerlingen.  Zo wisten de Romeinen (de vijanden van Jezus) waar Jezus zat en ze pakten hem op. 
De dag na Witte Donderdag is Goede Vrijdag.  Op deze dag herdenken christenen de kruisiging van Jezus.
Als mensen in die tijd werden opgepakt door Romeinen en ze moesten een straf krijgen werden ze vaak aan een kruis gehangen. 
Meestal met touw, maar in het geval van Jezus (zo staat in de bijbel) werd hij vastgespijkerd (spijkers door zijn handen en voeten)
aan het kruis.   Stille zaterdag is de zaterdag voor Pasen.  Dan denkt men aan de tijd dat Christus dood lag in zijn graf.
Onze kerkschatten  en alles te vinden
Copyright © 2005 by "B de Wit·  All Rights reserved  ·  E-Mail: madw@multiweb.nl
Uitleg van Maarten Luther De Roos                                       
                                        Het binnenste is een kruis, geheel in zwart;
                                        het staat in een hart, dat zijn natuurlijke kleur heeft - om mijzelf steeds in      
                                        herinnering te brengen dat het
                                        geloof in de gekruisigde ons zalig maakt.
                                        Want wie van harte gelooft, wordt gerechtvaardigd.
                                        Al is het een zwart kruis, dat doet afsterven en pijn moet doen, toch laat 't 
                                        dat hart zijn kleur behouden,
                                        het verderft de natuur niet dat is, het maakt ons niet dood, maar behoudt 
                                        ons ten leven.
                                        De rechtvaardige leeft immers door zijn geloof, maar alleen door zijn geloof in de gekruisigde.
Zulk een hart nu moet midden in een witte roos staan om aan te duiden dat het geloof vreugde, troost en vrede geeft, en ons zonder meer in een witte vreugdevolle roos zet.
Dit is een andere vreugde en vrede dan de wereld geeft, daarom moet de roos ook wit en niet rood zijn, s)
want wit is de kleur van de geesten en van alle engelen.
Zo'n roos staat in een hemelsblauw veld om duidelijk te maken dat we in de geest en in het geloof reeds nu deel hebben aan de komende hemelse vreugde: we zijn er reeds in, levende in de hoop, al is het nog niet openbaar.
En om dat blauwe veld een gouden ring, waarmee gezegd wordt dat die zaligheid in de hemel eeuwig duurt en geen einde heeft en zoveel kostelijker is dan alle aardse vreugde en genot, als het goud schoner en kostbaarder is dan alle andere metalen.
Maarten Luther 1530 (in een brief aan Justus Jona  
de vlam: ' licht van Christus', symbool van licht dat de duisternis van de doodbrengende zonde verdrijft.
Christus' licht is eeuwig licht: daarom brandt de Paaskaars bij een avondwake en een uitvaart als symbool van eeuwig leven.
De Paaskaars brandt ook bij het doopsel: we vragen om geloof in verrijzenis en opstanding. Het doopsel is óók een krachtig getuigenis van de geloofsbelijdenis. Eeuwig leven wordt bereikbaar…
Het is óók de vlam van het vuur van ons geloof: in de Drie-Eenheid, verrijzenis en eeuwig leven.
Bij ons brandt De Paaskaars elke eredienst.
Een leuke verjaardag cadeau tip
€ 11,50

(Beperkte oplage)
Uitgave van de Evangelisch Lutherse Gemeente Enkhuizen. Samenstellers: E.C. de Vries en A.G. de Vries-Lub. Druk: Drukkerij Visser Enkhuizen B.V. Bindwerk: Binderij Callenbach Nijkerk. Voor de prijs van slechts € 11,00 een lust om zo'n boek te hebben
Verkoopadressen:  A. de Wit-Koolhaas -Karnemelksluis 12 - Enkhuizen
M. de Wit - Wesrerstraat 11 Enkhuizen
Kerkschatten
Doopkleed
Het levensverhaal van Maarten Luther.
De vlam: " licht van Christus"
De zwaan
De zwaan als windwijzer is een kenmerk op het dak van                                                                         
de Lutherse kerken.  Zo ook op het dak van de kerk op de Breedstraat. De zwaan is het symbool van      lutheranisme en vindt zijn oorsprong in een legende.
Toen Johanennes Hus, een
hervormer in Praag,in  1416 naar de brandstapel gevoerd werd wegens zijn
afwijkende zienswijzen ten aanzien van het katholicisme en deze
bekritiseerde,zou hij gezegd hebben:  'gij braadt heden een gans,maar na
honderd jaar komt er een zwaan.
Én met deze zwaan wordt dan Luther bedoeld.
Wat heeft Hus voorgehad om het beeld van een zwaan op te roepen? Luther en de zwaan,moeilijk te rijmen en te verklaren.Maar het feit ligt er nu eenmaal,zij het op wat duistere gronden van een legende.
De voorgeschiedenis van deze Duitse hervormer is bekend,al is het alleen maar om zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg.