AdressenOuderlingen

Scriba:
A. Harlaar
Jan Gooiskaai 3
1602 GB Enkhuizen
Tel:0228-317542
E-mail

Predikant
ds.J.de Ruiter
Dijkweg 409
1619 JP Andijk

Tel:0228-519327
E-mail

Ouderlingen
Oudeling
Arie Sybrandy

E-mail

Maikel de Wit
Westerstraat 11

Diakenen
A.J de Wit-Koolhaas
Karnemelksluis 12
1601JR Enkhuizen
Tel: 0228-316375
E-mail


Jeugd- en jongerenwerk

Begeleiding zondagschool

Maikel Westerstraat 11 Enkhuizen
Annegrť
Anita Karnemelksluis 12 Enkhuizen

Jeugd diaken
Maikel de Wit
Westerstraat 11
Enkhuizen
0228-751598
E-mail

Kerkrentmeester
W.Koomen

Enkhuizen
0228-312029
E-mail
Bankrekening
47.14.21.596Redactie OriŽntatie Lutrherse gemeente
A.J. de Wit
0228 316375

Voorzitter van de kerkenraad

Maikel de Wit
Westerstraat 11 Enkhuizen
Webmaster
B de Wit
0228-317375

OriŽntatie

Contact over de website en
kerkblad OriŽntatie Ledenadministratie:
Hooirook 14, 1602 GR Enkhuizen of
Dirk Wieringastraat 15, 1602 TJCopyright © 2005 by "B de Wit∑  All Rights reserved  ∑  E-Mail: madw@multiweb.nl
Kerkdiensten Breedstraat 40 Enkhuizen
Evangelisch Lutherse Kerk